Finalized: 
Thursday, September 21, 2017
Author(s): 
Zhang, Chen, Liping Di, Ziheng Sun, G Yu Eugene, Lei Hu, Li Lin, Junmei Tang, Md Shahinoor Rahman