Finalized: 
Thursday, September 21, 2017
Author(s): 
Sun, Ziheng, Liping Di, Chen Zhang, Hui Fang, Eugene Yu, Li Lin, Xicheng Tan, Liying Guo, Zhongxin Chen, Peng Yue, Lili Jiang, Ziao Liu