Finalized: 
Sunday, February 14, 2016
Author(s): 
Daggumati, Shruti & Soares, Igor & Wu, Jieting & Cao, David & Yu, Hongfeng & Wang, Jun