Finalized: 
Monday, July 18, 2016
Author(s): 
Sun, Z., Di, L., Fang, H., Zhang, C., Yu, E., Lin, L., Tan, X. and Yue, P